ระบบนัดหมายสำหรับผู้บริหารกรมที่ดิน
Detect Device .. is[Tablet,Mobile] = result[ , ]
isios :
isAndroid :
Android Version :


JS call to /screen/setres/ for detect screen ...